แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านหนองตอ
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

      วันที่  6 ธันวามคม 2565  โรงเรียนบ้านหนองตอ นำโดย นายดิเรก  ทะสุนทร  ผู้อำนวยการโรงเรียน

บ้านหนองผักชี  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอ  พร้อมด้วยคณะครู  ได้นำนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน เครือข่ายโรงเรียนหนองฉิม–รังงาม ประจำปีการศึกษา  2565 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม  2565  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้รักในการกีฬา  มีน้ำใจนักกีฬา   รู้รักสามัคคี  และเป็นการสร้างสัมพันธ์ครูและนักเรียนในเครือข่ายโรงเรียนหนองฉิม–รังงาม ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีทั้งสิ้น  8  ชนิดกีฬา  โรงเรียนในเครือข่ายฯที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมรายการแข่งขันทั้งสิ้น  8  โรงเรียน  บรรยากาศในการแข่งขันเป็นไปด้วยความสนุกสนานทั้งครู   นักเรียน และผู้ปกครอง

ที่เข้ามาร่วมชมและมให้กำลังใจบุตรหลาน

/
2

วันที่  21  ธันวาคม 2565  โรงเรียนบ้านหนองตอ นำโดย นายดิเรก  ทะสุนทร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอ  พร้อมด้วยคณะครู ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2565  ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตุประสงค์เพื่อให้นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี และเพื่อคัดเลือกกิจกรรมนักเรียนที่เป็นเลิศ(BestPractice) เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

/
3

       วันจันทร์ที่  ๒๖  ธันวาคม   ๒๕๖๕  นายดิเรก  ทะสุนทร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี

  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอ   พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ  นางสาวรัชฎานันท์   ชวาฤทธิ์  เนื่องในโอกาสเข้ารับรายงานตัว

การบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ณ  โรงเรียนบ้านหนองตอ

/
4

       วันที่ ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๖๕ นายดิเรก  ทะสุนทร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอ  พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่       ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมต่างชาติ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

/
หลักฐานอ้างอิง
          

      วันที่  6 ธันวามคม 2565  โรงเรียนบ้านหนองตอ นำโดย นายดิเรก  ทะสุนทร  ผู้อำนวยการโรงเรียน

บ้านหนองผักชี  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอ  พร้อมด้วยคณะครู  ได้นำนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน เครือข่ายโรงเรียนหนองฉิม–รังงาม ประจำปีการศึกษา  2565 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม  2565  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้รักในการกีฬา  มีน้ำใจนักกีฬา   รู้รักสามัคคี  และเป็นการสร้างสัมพันธ์ครูและนักเรียนในเครือข่ายโรงเรียนหนองฉิม–รังงาม ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีทั้งสิ้น  8  ชนิดกีฬา  โรงเรียนในเครือข่ายฯที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมรายการแข่งขันทั้งสิ้น  8  โรงเรียน  บรรยากาศในการแข่งขันเป็นไปด้วยความสนุกสนานทั้งครู   นักเรียน และผู้ปกครอง

ที่เข้ามาร่วมชมและมให้กำลังใจบุตรหลาน


          

วันที่  21  ธันวาคม 2565  โรงเรียนบ้านหนองตอ นำโดย นายดิเรก  ทะสุนทร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอ  พร้อมด้วยคณะครู ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2565  ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตุประสงค์เพื่อให้นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี และเพื่อคัดเลือกกิจกรรมนักเรียนที่เป็นเลิศ(BestPractice) เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด


          

       วันจันทร์ที่  ๒๖  ธันวาคม   ๒๕๖๕  นายดิเรก  ทะสุนทร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี

  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอ   พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ  นางสาวรัชฎานันท์   ชวาฤทธิ์  เนื่องในโอกาสเข้ารับรายงานตัว

การบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ณ  โรงเรียนบ้านหนองตอ


          

       วันที่ ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๖๕ นายดิเรก  ทะสุนทร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอ  พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่       ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมต่างชาติ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์