แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านโสกคร้อ
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยใจ

/
2

กิจกรรมจับของขวัญปีใหม่ ปีการศึกษา 2565

/
3

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเครือข่าย หนองฉิม-รังงาม ปีการศึกษา 2565

/
4

กิจกรรมประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน   ปีการศึกษา 2565

/
5

กิจกรรมรณรงค์การป้องกันการเล่นพนันฟุตบอล

/
6

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ปีการศึกษา 2565

/
7

การประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ปีการศึกษา 2565 

/
8

กิจกรรมร่วมกับชุมชนปิดทองรอยพระพุทธบาท ประจำปี 2565 ณ วัดอโสการาม  บ้านโสกคร้อ

/
9

แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2656

/
หลักฐานอ้างอิง
          

กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยใจ


          

กิจกรรมจับของขวัญปีใหม่ ปีการศึกษา 2565


          

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเครือข่าย หนองฉิม-รังงาม ปีการศึกษา 2565


          

กิจกรรมประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน   ปีการศึกษา 2565


          

กิจกรรมรณรงค์การป้องกันการเล่นพนันฟุตบอล


          

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ปีการศึกษา 2565


          

การประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ปีการศึกษา 2565 


          

กิจกรรมร่วมกับชุมชนปิดทองรอยพระพุทธบาท ประจำปี 2565 ณ วัดอโสการาม  บ้านโสกคร้อ


          

แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2656