แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)  ได้จัดโครงการทัศนศึกษาแหล้งเรียนรู้นอกสถานที่ ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นอนุบาล 2-3 โดยมีคณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง เข้าชม ณ สวนสัตว์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

/
2

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) นำโดยนายนาคพงษ์  จงกลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนางสาววีณา  ดาโม้ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีวาสงพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันค้ลายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเนินสง่า

/
3

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) ได้จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมีคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม ณ สวนสัตว์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

/
4

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) นำโดย นายนาคพงษ์  จงกลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนางสาววีณา  ดาโม้ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)  ได้จัดโครงการทัศนศึกษาแหล้งเรียนรู้นอกสถานที่ ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นอนุบาล 2-3 โดยมีคณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง เข้าชม ณ สวนสัตว์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 


          

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) นำโดยนายนาคพงษ์  จงกลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนางสาววีณา  ดาโม้ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีวาสงพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันค้ลายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเนินสง่า


          

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) ได้จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมีคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม ณ สวนสัตว์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา


          

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) นำโดย นายนาคพงษ์  จงกลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนางสาววีณา  ดาโม้ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)