แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่

/
2

โครงการพัฒนาการอ่านเขียน ป.๑-๓

/
3

 ด้วย วันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ได้เข้าร่วมทำบุญตักบาตร ถวายราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอซับใหญ่

/
4

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ขอขอบพระคุณ ดร.ปัณณวิทย์ ดีอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม นางปริญญา เคล้าโนนคร้อ นางสาวสุภาพร โฉมมงคล นายศรัณย์วิทย์ เขตจัตุรัส ศน.วาสนา เชื้อจำรูญ คณะครูทุกท่าน และบริษัทเบรนคลาวด์ ไทยแลนด์ จำกัด ที่ร่วมกันเป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดิจิทัล ร่วมกับ มรภ.ราชภัฏฎสวนสุนันทา ในโครงการโรงเรียนคุณภาพให้กับนักเรียนชั้น ป.4-6 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพป.ชย.3 ให้ได้ใช้โปรแกรม Braincloud ที่สามารถเรียนกับครูชาวต่างชาติออนไลน์ได้ เป็นโครงการที่ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนกับครูต่างชาติอย่างมีความสุข สนุกสนาน และมีประสิทธิภาพ

/
5

วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

(แนวกันไฟ) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหารราช

บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติ วันชาติไทย ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ และวันนักศึกษาวิชาทหาร โดยมีประธานฝ่ายสงฆ์ พระมหาสยาม โสภณสีโล ผู้ดูแลสวนพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ

(เกิ้งช่อผกา) และประธานฝ่ายฆราวาส ตร.ปัณณวิทย์ ดีอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนชับใหญ่วิทยาคม

/
6

 วันนี้ (14 ธันวาคม 2565 ตร.ปัณณวิทย์ ดีอุตม ผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ได้มอบเหรียญรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 แก่นักกีฬาฟุตซอล ในการแข่งขันกีฬานักเรียนโซนหุบเขา จังหวัดชัยภูมิ และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 สังกัตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

/
7

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน ครูผู้ฝึกซ้อม และฝ่ายช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมทุกท่าน ที่เสียสละเวลาในการฝึกนักเรียนให้ได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ขอขอบคุณ ดร.ปัณณวิทย์  ดีอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ที่ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมการแข่งขัน ในครั้งนี้ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมขอร่วมเป็นกำลังใจให้นักเรียนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันต่อระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อไป

/
8

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ดำเนินกิจกรรม "ห้องเรียนสีขาว" เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติดและอบายมุข เป็นการสร้างผู้นำเยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดในสถานศึกษาและชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางคามคิดให้กับเยาวชน ไม่ตกเป็นทาสของสิ่งเสพติดและอบายมุข

/
9

นักเรียนโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ร่วมการแข่งขันกีฬาตรีมิตร ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมทั้งหมด ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง โรงเรียนหนองฉิม( สิงห์จันทร์บํารุง) และโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม โดยได้รับเกียรติจาก ท่านประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ เป็นประธานในพิธีเปิด

/
10

 นายพิทยา ดวงพัตรา นายอำเภอซับใหญ่ ได้เข้าเยี่ยมโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหารนำโดย ดร ปัณณวิทย์ ดีอุดม ผู้อำนวยการรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมนางปริญญา เคร้าโนนคร้อ และนางสาวสุภาพร โฉมมงคล รองผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม

/
11

วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
พร้อมด้วย นายไกรสร ชาติชนะ,สิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน,นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระหว่าง ผอ.รร.ซับใหญ่วิทยาคม กับ ผอ.รร.บ้านท่าโป่ง, ผอ.รร.บ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง), ผอ.รร.บ้านซับใหม่, ผอ.รร.บ้านท่ากูบ, รกน.รร.บ้านบุฉนวน, รกน.รร.บ้านวังกุง, รกน.รร.บ้านโป่งเกต, ผอ.รร.บ้านเขื่อนลั่น, รกน.รร.บ้านหนองนกเขียน, รกน.รร.บ้านวังพง, รกน.รร.บ้านตลุกคูณพัฒนา และ รกน.รร.บ้านโนนสะอาด ในการประกาศเจตนารมณ์เพื่อแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด การสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สื่ออนาจาร การพนัน การทะเลาะวิวาท ที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง และความสงบสุขของนักเรียนในสถานศึกษา
ณ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ

/
12

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส Christmas ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปัณณวิทย์ ดีอุดม ผู้อำนวยการ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีการประกวดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ลูกๆนักเรียนกล้าแสดงออก และกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

/
หลักฐานอ้างอิง
          

 ด้วย วันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ได้เข้าร่วมทำบุญตักบาตร ถวายราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอซับใหญ่


          

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ขอขอบพระคุณ ดร.ปัณณวิทย์ ดีอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม นางปริญญา เคล้าโนนคร้อ นางสาวสุภาพร โฉมมงคล นายศรัณย์วิทย์ เขตจัตุรัส ศน.วาสนา เชื้อจำรูญ คณะครูทุกท่าน และบริษัทเบรนคลาวด์ ไทยแลนด์ จำกัด ที่ร่วมกันเป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดิจิทัล ร่วมกับ มรภ.ราชภัฏฎสวนสุนันทา ในโครงการโรงเรียนคุณภาพให้กับนักเรียนชั้น ป.4-6 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพป.ชย.3 ให้ได้ใช้โปรแกรม Braincloud ที่สามารถเรียนกับครูชาวต่างชาติออนไลน์ได้ เป็นโครงการที่ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนกับครูต่างชาติอย่างมีความสุข สนุกสนาน และมีประสิทธิภาพ


          

วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

(แนวกันไฟ) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหารราช

บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติ วันชาติไทย ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ และวันนักศึกษาวิชาทหาร โดยมีประธานฝ่ายสงฆ์ พระมหาสยาม โสภณสีโล ผู้ดูแลสวนพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ

(เกิ้งช่อผกา) และประธานฝ่ายฆราวาส ตร.ปัณณวิทย์ ดีอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนชับใหญ่วิทยาคม


          

 วันนี้ (14 ธันวาคม 2565 ตร.ปัณณวิทย์ ดีอุตม ผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ได้มอบเหรียญรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 แก่นักกีฬาฟุตซอล ในการแข่งขันกีฬานักเรียนโซนหุบเขา จังหวัดชัยภูมิ และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 สังกัตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ


          

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน ครูผู้ฝึกซ้อม และฝ่ายช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมทุกท่าน ที่เสียสละเวลาในการฝึกนักเรียนให้ได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ขอขอบคุณ ดร.ปัณณวิทย์  ดีอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ที่ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมการแข่งขัน ในครั้งนี้ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมขอร่วมเป็นกำลังใจให้นักเรียนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันต่อระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อไป


          

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ดำเนินกิจกรรม "ห้องเรียนสีขาว" เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติดและอบายมุข เป็นการสร้างผู้นำเยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดในสถานศึกษาและชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางคามคิดให้กับเยาวชน ไม่ตกเป็นทาสของสิ่งเสพติดและอบายมุข


          

นักเรียนโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ร่วมการแข่งขันกีฬาตรีมิตร ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมทั้งหมด ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง โรงเรียนหนองฉิม( สิงห์จันทร์บํารุง) และโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม โดยได้รับเกียรติจาก ท่านประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ เป็นประธานในพิธีเปิด


          

 นายพิทยา ดวงพัตรา นายอำเภอซับใหญ่ ได้เข้าเยี่ยมโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหารนำโดย ดร ปัณณวิทย์ ดีอุดม ผู้อำนวยการรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมนางปริญญา เคร้าโนนคร้อ และนางสาวสุภาพร โฉมมงคล รองผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม


          

วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
พร้อมด้วย นายไกรสร ชาติชนะ,สิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน,นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระหว่าง ผอ.รร.ซับใหญ่วิทยาคม กับ ผอ.รร.บ้านท่าโป่ง, ผอ.รร.บ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง), ผอ.รร.บ้านซับใหม่, ผอ.รร.บ้านท่ากูบ, รกน.รร.บ้านบุฉนวน, รกน.รร.บ้านวังกุง, รกน.รร.บ้านโป่งเกต, ผอ.รร.บ้านเขื่อนลั่น, รกน.รร.บ้านหนองนกเขียน, รกน.รร.บ้านวังพง, รกน.รร.บ้านตลุกคูณพัฒนา และ รกน.รร.บ้านโนนสะอาด ในการประกาศเจตนารมณ์เพื่อแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด การสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สื่ออนาจาร การพนัน การทะเลาะวิวาท ที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง และความสงบสุขของนักเรียนในสถานศึกษา
ณ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ


          

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส Christmas ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปัณณวิทย์ ดีอุดม ผู้อำนวยการ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีการประกวดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ลูกๆนักเรียนกล้าแสดงออก และกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน