แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านวังพง
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565

/
2

โครงการครูแดร์ (D.A.R.E.ประเทศไทย)

/
3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

/
4

การประเมินการอ่านออกเขียนได้ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2565

/
5

กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ 2566

/
หลักฐานอ้างอิง
          

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565


          

โครงการครูแดร์ (D.A.R.E.ประเทศไทย)


          

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565


          

การประเมินการอ่านออกเขียนได้ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2565


          

กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ 2566