แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันที่ ๖ ะันวาคม ๒๕๖๕ นายชินกร  แสนโสภา ตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕  นายชินกร  แสนโสภา ตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันที่ ๖ ะันวาคม ๒๕๖๕ นายชินกร  แสนโสภา ตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕  นายชินกร  แสนโสภา ตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่