แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

/
2

จัดอาหารเสริม(นม)และอาหารกลางวันให้กับนักเรียนทุกวัน

/
3

การจัดการเรียนการสอนตามปกติและแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียน

/
หลักฐานอ้างอิง
          

จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ


          

จัดอาหารเสริม(นม)และอาหารกลางวันให้กับนักเรียนทุกวัน


          

การจัดการเรียนการสอนตามปกติและแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียน