แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านซับใหม่
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 

/
หลักฐานอ้างอิง
          

เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70