แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านวังกุง
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

๑.กรองความสามารถในการอ่านเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ - ๖ ปี  ๒๕๖๕  (งานวิชาการ)

          วันที่  ๑๙ ธันวาคม  ๒๕๖๕  โรงเรียนบ้านวังกุง ได้คัดกรองความสามารถในการอ่านเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ - ๖ ปี ภาคเรียน ๒/ ๒๕๖๕  ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓  ได้แจ้งกำหนดนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาที่มุ่งเน้นความสำคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยทุกระดับชั้นและกำหนดการคัดกรองนักเรียนด้านความสามารถด้านการอ่าน การเขียน ในภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และรายงานผลในระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (Emes) ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการในระดับโรงเรียน โดยผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานครูประจำชั้นทุกชั้นเป็นคณะกรรมการดำเนินการคัดกรองให้สลับชั้นกรรมการในการคัดกรอง

/
2

๒.     งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓
ณ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓  ระหว่าง วันที่ ๒๑ – ๒๕ ธันวาคม  ๒๕๖๕  (งานวิชาการ)

/
หลักฐานอ้างอิง
          

๑.กรองความสามารถในการอ่านเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ - ๖ ปี  ๒๕๖๕  (งานวิชาการ)

          วันที่  ๑๙ ธันวาคม  ๒๕๖๕  โรงเรียนบ้านวังกุง ได้คัดกรองความสามารถในการอ่านเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ - ๖ ปี ภาคเรียน ๒/ ๒๕๖๕  ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓  ได้แจ้งกำหนดนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาที่มุ่งเน้นความสำคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยทุกระดับชั้นและกำหนดการคัดกรองนักเรียนด้านความสามารถด้านการอ่าน การเขียน ในภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และรายงานผลในระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (Emes) ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการในระดับโรงเรียน โดยผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานครูประจำชั้นทุกชั้นเป็นคณะกรรมการดำเนินการคัดกรองให้สลับชั้นกรรมการในการคัดกรอง


          

๒.     งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓
ณ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓  ระหว่าง วันที่ ๒๑ – ๒๕ ธันวาคม  ๒๕๖๕  (งานวิชาการ)