แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านวังขอนสัก
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

งานบริหารงานงบประมาณ เดือน ธันวาคม 2565 ดังนี้ 

1. ได้รับบริจาคนม ขนม และอาหารแห้ง

2. ได้รับบริจาคพจนานุกรมภาษาอังกฤษ

3. การสนับสนุนอาหารเช้าสำหรับนักเรียนที่แข่งขันศิลปหัถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70

/
2

งานบริหารงานวิชาการ เดือนธันวาคม 2565 คือ

ร่วมแข่งขันศิลปหัถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

 

 

/
หลักฐานอ้างอิง
          

งานบริหารงานงบประมาณ เดือน ธันวาคม 2565 ดังนี้ 

1. ได้รับบริจาคนม ขนม และอาหารแห้ง

2. ได้รับบริจาคพจนานุกรมภาษาอังกฤษ

3. การสนับสนุนอาหารเช้าสำหรับนักเรียนที่แข่งขันศิลปหัถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70


          

งานบริหารงานวิชาการ เดือนธันวาคม 2565 คือ

ร่วมแข่งขันศิลปหัถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา