แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 (นางสาวพัชรพร พิมพ์ศรี)

/
2

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566

/
3

กิจกรรมวันครู "ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต" 2566

/
4

กิจกรรมนิเทศถอดบทเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เข้าใจเรื่องที่อ่าน

/
หลักฐานอ้างอิง
          

ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 (นางสาวพัชรพร พิมพ์ศรี)


          

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566


          

กิจกรรมวันครู "ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต" 2566


          

กิจกรรมนิเทศถอดบทเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เข้าใจเรื่องที่อ่าน