แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

รายงาน บริหารงานทั่วไป

1.วันที่ 12 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓พระครูอนุสรณ์) นำโดยท่านรองผอ.สพป.ชย.3 ได้ลงพื้นที่ตรวจพิจารณาสภาพอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง

2.วันที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓พระครูอนุสรณ์)จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

/
หลักฐานอ้างอิง
          

รายงาน บริหารงานทั่วไป

1.วันที่ 12 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓พระครูอนุสรณ์) นำโดยท่านรองผอ.สพป.ชย.3 ได้ลงพื้นที่ตรวจพิจารณาสภาพอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง

2.วันที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓พระครูอนุสรณ์)จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ