แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) ได้รับมอบเงินบริจาค จากโครงการ Lotus’s สร้างสรรค์สิ่งดีดี เพื่อชุมชน จากกล่องรับบริจาค เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,505.75 บาท

/
2

โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้คำขวัญ รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี โดยมีการจัดกิจกรรมการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น ได้รับความร่วมมือจากคณะครู และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น ผู้ปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบล, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น

/
3

โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) เข้าร่วมการจัดกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ปี2566 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 3 โดยมีกิจกรรมพิธีสงฆ์ในช่วงเช้า , การแข่งขันกีฬาในช่วงบ่าย และ กิจกรรมพบปะเพื่อนครูในช่วงเย็น  

/
4

โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) ได้จัดกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ จากกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จำนวนนักเรียนที่ได้รับทุนทั้งสิ้น 23 คน

 

/
5

โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) ได้จัดโครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบการทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net ได้รับเกียรติ จากนางสุวิชา นาทบรรลือ ครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เป็นวิทยกรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนตอบข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย

/
หลักฐานอ้างอิง
          

โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) ได้รับมอบเงินบริจาค จากโครงการ Lotus’s สร้างสรรค์สิ่งดีดี เพื่อชุมชน จากกล่องรับบริจาค เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,505.75 บาท


          

โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้คำขวัญ รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี โดยมีการจัดกิจกรรมการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น ได้รับความร่วมมือจากคณะครู และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น ผู้ปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบล, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น


          

โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) เข้าร่วมการจัดกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ปี2566 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 3 โดยมีกิจกรรมพิธีสงฆ์ในช่วงเช้า , การแข่งขันกีฬาในช่วงบ่าย และ กิจกรรมพบปะเพื่อนครูในช่วงเย็น  


          

โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) ได้จัดกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ จากกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จำนวนนักเรียนที่ได้รับทุนทั้งสิ้น 23 คน

 


          

โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) ได้จัดโครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบการทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net ได้รับเกียรติ จากนางสุวิชา นาทบรรลือ ครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เป็นวิทยกรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนตอบข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย