แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านเดื่อ
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

        วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ.2566 โรงเรียนบ้านเดื่อ นำโดยนางสาววิยะดา แสนวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการมอบเงินอุดหนุนนักเรียน (นักเรียนทุนเสมอภาค) ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ได้ทำการมอบทุนให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักเรียน สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับนักเรียน

/
2

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านเดื่อและวัดโพธิ์ศรีบ้านเดื่อ ให้การต้อนรับนางสาวสุริยา  สุระเสียง วัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ ประธานในการพิธีการเปิดอบรมโครงการปฏิบัติธรรมประจำปี และอบรมคุณธรรมนักเรียน เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาลิณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 

    การจัดค่ายอบรมโครงการปฏิบัติธรรมประจำปี  และอบรมคุณธรรมนักเรียน ในครั้งนี้ได้ความร่วมมือจากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดโพธิ์ศรี ที่มีวัตถุประสงค์พัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม โดยอาศัยหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา  ช่วยขัดเกลาจิตใจ และจะทำให้เยาวชนได้เปลี่ยนแนวคิด ปรับพฤติกรรมใหม่ และยังเป็นเกราะป้องกันให้เยาวชน และรู้เท่าทันปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ได้รับผลตรงเป้าหมายเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาลิณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ในสถาบันพระมหากษัตริย์ ในการอบรมและปฏิบัติธรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย นักเรียนคณะครู บุคลากร และอุบาสก อุบาสิกา รวมผู้เข้าร่วมโครงการ 149 คน

/
3

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาววิยะดา แสนวิชัย พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านเดื่อ เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ ๖๗ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องจัตุภูมิ อำเภอจัตุรัส เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี หรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม ตามคำขวัญวันครู “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” 

/
4

   วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาววิยะดา แสนวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านเดื่อ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคน คนละ ๕๐๐ บาท รวมทั้งหมด ๙๑ ทุน และมีการแสดงของนักเรียนแต่ละสายชั้น พร้อมทั้งมีการแสดงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเดื่อ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกและมีความสุข ภายใต้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๖ “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” ในนามโรงเรียนบ้านเดื่อ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและร่วมส่งมอบรอยยิ้มให้กับนักเรียนมา ณ โอกาสนี้

/
5

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านเดื่อ นำโดยนางสาววิยะดา แสนวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมรำในพิธีเปิดงานประจำปีปิดทองรูปหล่อพระครูสุทธศาสราจารย์ (หลวงปู่จุ้ย) ณ วัดโพธิ์ศรี ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ และนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอล กีฬาหลวงปู่จุ้ยคัพ ปี ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬาวัดโพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านเดื่อได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล ทั้งทีมชายและทีมหญิง

/
หลักฐานอ้างอิง
          

        วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ.2566 โรงเรียนบ้านเดื่อ นำโดยนางสาววิยะดา แสนวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการมอบเงินอุดหนุนนักเรียน (นักเรียนทุนเสมอภาค) ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ได้ทำการมอบทุนให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักเรียน สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับนักเรียน


          

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านเดื่อและวัดโพธิ์ศรีบ้านเดื่อ ให้การต้อนรับนางสาวสุริยา  สุระเสียง วัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ ประธานในการพิธีการเปิดอบรมโครงการปฏิบัติธรรมประจำปี และอบรมคุณธรรมนักเรียน เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาลิณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 

    การจัดค่ายอบรมโครงการปฏิบัติธรรมประจำปี  และอบรมคุณธรรมนักเรียน ในครั้งนี้ได้ความร่วมมือจากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดโพธิ์ศรี ที่มีวัตถุประสงค์พัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม โดยอาศัยหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา  ช่วยขัดเกลาจิตใจ และจะทำให้เยาวชนได้เปลี่ยนแนวคิด ปรับพฤติกรรมใหม่ และยังเป็นเกราะป้องกันให้เยาวชน และรู้เท่าทันปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ได้รับผลตรงเป้าหมายเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาลิณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ในสถาบันพระมหากษัตริย์ ในการอบรมและปฏิบัติธรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย นักเรียนคณะครู บุคลากร และอุบาสก อุบาสิกา รวมผู้เข้าร่วมโครงการ 149 คน


          

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาววิยะดา แสนวิชัย พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านเดื่อ เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ ๖๗ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องจัตุภูมิ อำเภอจัตุรัส เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี หรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม ตามคำขวัญวันครู “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” 


          

   วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาววิยะดา แสนวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านเดื่อ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคน คนละ ๕๐๐ บาท รวมทั้งหมด ๙๑ ทุน และมีการแสดงของนักเรียนแต่ละสายชั้น พร้อมทั้งมีการแสดงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเดื่อ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกและมีความสุข ภายใต้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๖ “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” ในนามโรงเรียนบ้านเดื่อ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและร่วมส่งมอบรอยยิ้มให้กับนักเรียนมา ณ โอกาสนี้


          

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านเดื่อ นำโดยนางสาววิยะดา แสนวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมรำในพิธีเปิดงานประจำปีปิดทองรูปหล่อพระครูสุทธศาสราจารย์ (หลวงปู่จุ้ย) ณ วัดโพธิ์ศรี ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ และนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอล กีฬาหลวงปู่จุ้ยคัพ ปี ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬาวัดโพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านเดื่อได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล ทั้งทีมชายและทีมหญิง