แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านสำโรงโคก
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนบ้านสำโรงโคก ปี2566

/
หลักฐานอ้างอิง
          

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนบ้านสำโรงโคก ปี2566