แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านหลุบงิ้ว
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านหลุบงิ้วได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีกิจกรรมการแสดง เกม ตอบปัญหา เพื่อเป็นเวทีแสดงความสามารถของนักเรียน

/
2

วันที่ ๓๐ มกราคา ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านหลุบงิ้วได้เนำนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในกิจกรรมการแข่งขัน เครื่องร่อนเดินตาม ระดับชั้น ป.๑-๓ สรุปผลการแข่งขันได้ระดับเหรียญทองแดง

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านหลุบงิ้วได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีกิจกรรมการแสดง เกม ตอบปัญหา เพื่อเป็นเวทีแสดงความสามารถของนักเรียน


          

วันที่ ๓๐ มกราคา ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านหลุบงิ้วได้เนำนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในกิจกรรมการแข่งขัน เครื่องร่อนเดินตาม ระดับชั้น ป.๑-๓ สรุปผลการแข่งขันได้ระดับเหรียญทองแดง