แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันที่ 13 มกราคม 2566 นำโดย นายเวชพิสิฐ โสพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อให้เด็กๆได้แสดงออกถึงความสามารถ และขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ร่วมมอบทุนการศึกษา ขนม ของรางวัลให้กับนักเรียนในครั้งนี้ 

/
2

วันที่ 14 มกราคม 2566 นำโดย นายเวชพิสิฐ โสพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม  เป็นประธานการแข่งขันกีฬา

วันครู ประเภทกีฬาเปตอง และ นายอนัน ภู่บัว กรรมการตัดสินกีฬาเปตอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่

/
3

วันที่ 5 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม นำโดย นายสมพร ผิวรักษา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา  และนายเวชพิสิฐ โสพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้ดำเนินการประชุมเรื่องการย้ายข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อราชการต่างๆ ของโรงเรียน

/
4

วันที่ 16 มกราคม 2566 นำโดยนายเวชพิสิฐ โสพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมคณะครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีบูรพคณาจารย์ ณ ห้องประชุมจัตุภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 และร่วมแข่งขันกีฬาวันครูกิจกรรมสันทนาการ

/
5

วันที่ 24 มกราคม 2566 นายเวชพิสิฐ โสพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ดำเนินการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียน งานวิชาการ งานบริหารทั่วไป งานบุคคล งานบริหารการเงินงบประมาณ และการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ในครั้งนี้

/
6

16 มกราคม 2565 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมได้รับรางวัลคลิปวีดีโอสั้น (Mask Up and TikTok) ผลงานระดับดีมากหัวข้อ "ชาวชัยภูมิร่วมใจ ป้องกันไข้เลือดออก" ประจำปีงบประมาณ 2565 จากกรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 

/
7

18 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมได้รับรายงานการประกันคุณภาพภายนอก:ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ผ่านระดับดี ทั้งระดับ การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันที่ 13 มกราคม 2566 นำโดย นายเวชพิสิฐ โสพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อให้เด็กๆได้แสดงออกถึงความสามารถ และขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ร่วมมอบทุนการศึกษา ขนม ของรางวัลให้กับนักเรียนในครั้งนี้ 


          

วันที่ 14 มกราคม 2566 นำโดย นายเวชพิสิฐ โสพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม  เป็นประธานการแข่งขันกีฬา

วันครู ประเภทกีฬาเปตอง และ นายอนัน ภู่บัว กรรมการตัดสินกีฬาเปตอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่


          

วันที่ 5 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม นำโดย นายสมพร ผิวรักษา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา  และนายเวชพิสิฐ โสพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้ดำเนินการประชุมเรื่องการย้ายข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อราชการต่างๆ ของโรงเรียน


          

วันที่ 16 มกราคม 2566 นำโดยนายเวชพิสิฐ โสพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมคณะครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีบูรพคณาจารย์ ณ ห้องประชุมจัตุภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 และร่วมแข่งขันกีฬาวันครูกิจกรรมสันทนาการ


          

วันที่ 24 มกราคม 2566 นายเวชพิสิฐ โสพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ดำเนินการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียน งานวิชาการ งานบริหารทั่วไป งานบุคคล งานบริหารการเงินงบประมาณ และการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ในครั้งนี้


          

16 มกราคม 2565 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมได้รับรางวัลคลิปวีดีโอสั้น (Mask Up and TikTok) ผลงานระดับดีมากหัวข้อ "ชาวชัยภูมิร่วมใจ ป้องกันไข้เลือดออก" ประจำปีงบประมาณ 2565 จากกรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 


          

18 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมได้รับรายงานการประกันคุณภาพภายนอก:ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ผ่านระดับดี ทั้งระดับ การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน