แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

ด้วยวันที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

/
หลักฐานอ้างอิง
          

ด้วยวันที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566