แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านใหม่นาดี
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

1. กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2566

2. กิจกรรมวันครู ประจำปี 2566

3. กิจกรรมลูกเสือสำรองเดินทางไกล

/
2

1. มอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

/
3

 1. กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ

/
หลักฐานอ้างอิง
          

1. กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2566

2. กิจกรรมวันครู ประจำปี 2566

3. กิจกรรมลูกเสือสำรองเดินทางไกล


          

1. มอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน


          

 1. กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ