แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม

/
หลักฐานอ้างอิง
          

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม