แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านดอนละนาม
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

มอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (รอบที่ 2) ภาคเรียนที่1/2565

             วันที่ 18 มกราคม 2566 คุณครูศุภวิชญ์  ศรีนวลจำปา ครู ผู้ช่วย โรงเรียนบ้านดอนละนาม มอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (รอบที่ 2) ภาคเรียนที่1/2565 ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท จำนวน 4  คน  และนักเรียนชั้นประถมศึกษาเป็นจำนวนเงิน 1,500 บาท จำนวน 11 คน                 

/
หลักฐานอ้างอิง
          

มอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (รอบที่ 2) ภาคเรียนที่1/2565

             วันที่ 18 มกราคม 2566 คุณครูศุภวิชญ์  ศรีนวลจำปา ครู ผู้ช่วย โรงเรียนบ้านดอนละนาม มอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (รอบที่ 2) ภาคเรียนที่1/2565 ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท จำนวน 4  คน  และนักเรียนชั้นประถมศึกษาเป็นจำนวนเงิน 1,500 บาท จำนวน 11 คน