แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

-การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565

-กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

-มอบทุนการศึกษา

-กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง - เนตรนารี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2565  

-กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระ

-รับมอบคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 20 เครื่อง

/
2

-ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบที่ 2 

-ภาพการเข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565  ระดับชาติ

30 มกราคม พ.ศ. 2566 - 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566  ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

/
3

มอบเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

/
4

-ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

-คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 

/
หลักฐานอ้างอิง
          

-การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565

-กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

-มอบทุนการศึกษา

-กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง - เนตรนารี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2565  

-กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระ

-รับมอบคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 20 เครื่อง


          

-ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบที่ 2 

-ภาพการเข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565  ระดับชาติ

30 มกราคม พ.ศ. 2566 - 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566  ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

 


          

มอบเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565


          

-ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

-คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566