แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันที่ 20 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) มอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันที่ 20 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) มอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565