แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านโนนเชือก
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร “English Camp”

/
2

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

/
3

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566

/
หลักฐานอ้างอิง
          

กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร “English Camp”


          

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566


          

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566