แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 นางสาวณัฐกฤตา เกิดโชค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองม่วง จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยมีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  ผู้อำนวยการให้โอวาท กล่าวอวยพรปีใหม่ให้แก่นักเรียน และยังมีกิจกรรมจับฉลากของขวัญครูและนักเรียนอีกด้วย

/
2

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 13 มกราคม 2566  นำโดย นางสาวณัฐกฤตา  เกิดโชค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง พร้อมด้วยคณะครู  ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองม่วง กิจกรรมประกอบด้วย พิธีเปิด การแสดงของนักเรียน การจับสลากมอบของขวัญ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดี ไม่ว่าจะเป็นพระปลัดวีระพงษ์ กิตติภัทโท ผู้ใหญ่ใจดีจากศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ชุมชน ได้อนุเคราะห์บริจาคของขวัญ ทุนการศึกษา เป็นจำนวนมาก

/
3

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง  ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 26  มกราคม  2566  โรงเรียนบ้านหนองม่วง  กำหนดจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–3  ประจำปีการศึกษา 2565 โดยการนำของ นางสาวณัฐกฤตา  เกิดโชค  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของผู้เรียน ส่งเสริมคุณลักษณะ ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี    ในหมู่คณะ  ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการช่วยเหลือผู้อื่น  มีการตัดสินใจเมื่อเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้า   ณ   ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหนองม่วง

หลักฐานอ้างอิง
          

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 นางสาวณัฐกฤตา เกิดโชค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองม่วง จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยมีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  ผู้อำนวยการให้โอวาท กล่าวอวยพรปีใหม่ให้แก่นักเรียน และยังมีกิจกรรมจับฉลากของขวัญครูและนักเรียนอีกด้วย


          

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 13 มกราคม 2566  นำโดย นางสาวณัฐกฤตา  เกิดโชค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง พร้อมด้วยคณะครู  ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองม่วง กิจกรรมประกอบด้วย พิธีเปิด การแสดงของนักเรียน การจับสลากมอบของขวัญ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดี ไม่ว่าจะเป็นพระปลัดวีระพงษ์ กิตติภัทโท ผู้ใหญ่ใจดีจากศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ชุมชน ได้อนุเคราะห์บริจาคของขวัญ ทุนการศึกษา เป็นจำนวนมาก


          

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง  ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 26  มกราคม  2566  โรงเรียนบ้านหนองม่วง  กำหนดจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–3  ประจำปีการศึกษา 2565 โดยการนำของ นางสาวณัฐกฤตา  เกิดโชค  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของผู้เรียน ส่งเสริมคุณลักษณะ ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี    ในหมู่คณะ  ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการช่วยเหลือผู้อื่น  มีการตัดสินใจเมื่อเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้า   ณ   ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหนองม่วง