แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านโนนฝาย
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

1.คณะครูเป็นวิทยากรกิจกรรมการเสริมสร้างทักษะด้านการฝึกว่ายน้ำ  และการกีฬา  ณ โรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)

/
2

1.การแจกเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข  (นักเรียนทุนเสมอภาค)  ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕

/
3

1.การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีพ.ศ. ๒๕๖๖

2.การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ /๒๕๖๕

/
หลักฐานอ้างอิง
          

1.การแจกเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข  (นักเรียนทุนเสมอภาค)  ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕