แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

ท่านผู้อำนวยการ ดร.สันติ สิงหาพรม ท่านรองผู้อำนวยการ นางปารัชญ์ เรียกจำรัส คณะครูโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นกับเทศบาลตำบลหนองบัวโคก หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันปรึกษาหารือ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในชุมชน

/
หลักฐานอ้างอิง
          

ท่านผู้อำนวยการ ดร.สันติ สิงหาพรม ท่านรองผู้อำนวยการ นางปารัชญ์ เรียกจำรัส คณะครูโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นกับเทศบาลตำบลหนองบัวโคก หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันปรึกษาหารือ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในชุมชน