แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โครงการทัศนศึกษา โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี ณ สวนสัตว์นครราชสีมา และพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินจังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีการศึกษา 2565

/
2

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

/
3

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี เข้าร่วมร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรรา

/
หลักฐานอ้างอิง
          

โครงการทัศนศึกษา โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี ณ สวนสัตว์นครราชสีมา และพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินจังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีการศึกษา 2565


          

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566


          

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี เข้าร่วมร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรรา