แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

งานวิชาการ เดือนธันวาคม

/
2

งานบริหารทั่วไป เดือนธันวาคม

/
หลักฐานอ้างอิง
          

งานวิชาการ เดือนธันวาคม


          

งานบริหารทั่วไป เดือนธันวาคม