แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนจอมแก้ววิทยา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

ในวันที่ 25 มกราคม 2566 นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน    จอมแก้ววิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและครูที่รับผิดชอบ โครงการนักเรียนทุนเสมอภาคที่ได้รับเงินอุดหนุน      โดยได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน 4 ทุน  ทุนละ 1,500 บาท เพื่อบรรเทาภาวะค่าใช้จ่ายของครัวเรือนสำหรับดูแลนักเรียนทุนเสมอภาค

/
2

ในวันที่ 16 มกราคม 2566 นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน     จอมแก้ววิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 ภายใต้แนวคิด“พลังครูคือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา”Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู2500)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกแสดงความกตัญญูกตเวที ต่อบูรพาจารย์และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้เกิดวัฒนธรรมอันดีงามต่อวิชาชีพครู

/
3

ในวันที่ 13 มกราคม 2566 นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน    จอมแก้ววิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรม มีความกล้าแสดงออก กระตุ้นให้เด็กมีการพัฒนาการครบทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ภายในงานมีการแสดงของนักเรียนแต่ละระดับชั้น มีกิจกรรมเล่นเกม ตอบคำถามและกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ทุกกิจกรรมได้รับความสนับสนุนขนม อุปกรณ์การเรียน อาหารและของรางวัลอื่น ๆ จากท่านผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

/
4

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน      จอมแก้ววิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับและชี้แจงนโยบายการพัฒนาสถานศึกษา เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบนโยบาย เกิดความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเป็นการสร้าง เครือข่ายในการทำงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาและพัฒนานักเรียนกิจกรรมในครั้งนี้ มีการมอบเกียรติบัตรชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงในด้านวิชาการและด้านกีฬา และกิจกรรมจับสลากเครื่องใช้จากคณะครู เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและผู้ปกครองพร้อมในโอกาสนี้ได้เน้นย้ำเกี่ยวกับความปลอดภัยของนักเรียน

/
5

ในวันที่ 5 มกราคม 2566 นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจอมแก้ววิทยา และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมประจำเดือนตามวาระการประชุม เพื่อปรึกษาหารือร่วมกันและวางแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคณะครู เพื่อมุ่งสู่ผู้เรียน พร้อมในโอกาสนี้ได้เน้นย้ำเกี่ยวกับความปลอดภัยของนักเรียนและการปฏิบัติงานและปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

/
หลักฐานอ้างอิง
          

ในวันที่ 25 มกราคม 2566 นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน    จอมแก้ววิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและครูที่รับผิดชอบ โครงการนักเรียนทุนเสมอภาคที่ได้รับเงินอุดหนุน      โดยได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน 4 ทุน  ทุนละ 1,500 บาท เพื่อบรรเทาภาวะค่าใช้จ่ายของครัวเรือนสำหรับดูแลนักเรียนทุนเสมอภาค


          

ในวันที่ 16 มกราคม 2566 นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน     จอมแก้ววิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 ภายใต้แนวคิด“พลังครูคือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา”Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู2500)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกแสดงความกตัญญูกตเวที ต่อบูรพาจารย์และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้เกิดวัฒนธรรมอันดีงามต่อวิชาชีพครู


          

ในวันที่ 13 มกราคม 2566 นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน    จอมแก้ววิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรม มีความกล้าแสดงออก กระตุ้นให้เด็กมีการพัฒนาการครบทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ภายในงานมีการแสดงของนักเรียนแต่ละระดับชั้น มีกิจกรรมเล่นเกม ตอบคำถามและกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ทุกกิจกรรมได้รับความสนับสนุนขนม อุปกรณ์การเรียน อาหารและของรางวัลอื่น ๆ จากท่านผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน


          

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน      จอมแก้ววิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับและชี้แจงนโยบายการพัฒนาสถานศึกษา เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบนโยบาย เกิดความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเป็นการสร้าง เครือข่ายในการทำงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาและพัฒนานักเรียนกิจกรรมในครั้งนี้ มีการมอบเกียรติบัตรชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงในด้านวิชาการและด้านกีฬา และกิจกรรมจับสลากเครื่องใช้จากคณะครู เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและผู้ปกครองพร้อมในโอกาสนี้ได้เน้นย้ำเกี่ยวกับความปลอดภัยของนักเรียน


          

ในวันที่ 5 มกราคม 2566 นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจอมแก้ววิทยา และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมประจำเดือนตามวาระการประชุม เพื่อปรึกษาหารือร่วมกันและวางแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคณะครู เพื่อมุ่งสู่ผู้เรียน พร้อมในโอกาสนี้ได้เน้นย้ำเกี่ยวกับความปลอดภัยของนักเรียนและการปฏิบัติงานและปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป