แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

ด้วยวัยที่ 20 มกราคม 2566 นำโดยนายปรีชา  ไทยแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมอบทุนการศึกษา ขนม ของรางวัล  อาหาร สำหรับนักเรียน มา ณ โอกาสนี้

/
2

ด้วยวันที่ 16 มกราคม 2566 นำโดยนายปรีชา  ไทยแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เชิดชูเกียรติและพัฒนาวิชาชีพครู  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชรวันครู ๒๕๐๐

/
หลักฐานอ้างอิง
          

ด้วยวัยที่ 20 มกราคม 2566 นำโดยนายปรีชา  ไทยแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมอบทุนการศึกษา ขนม ของรางวัล  อาหาร สำหรับนักเรียน มา ณ โอกาสนี้


          

ด้วยวันที่ 16 มกราคม 2566 นำโดยนายปรีชา  ไทยแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เชิดชูเกียรติและพัฒนาวิชาชีพครู  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชรวันครู ๒๕๐๐