แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวย
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันที่ 13 มกราคม 2566

/
หลักฐานอ้างอิง
          

โรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันที่ 13 มกราคม 2566