แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

 

       วันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2566 นางปราณีต  ลีหัวสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) พร้อมด้วย  นางสาวอิศราลักษณ์ ทวีผล ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าอบรมออนไลน์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O NET)  ปีการศึกษา 2565 รายงานดังภาพ

/
2

โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราชเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน

/
3

        วันพุธที่ 11 มกราคม 2566  นางปราณีต  ลีหัวสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) พร้อมด้วย นางสาวอุไรวรรณ  พรามจร ตำแหน่งครู ค.ศ. ๑ ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ณ ห้องประชุมจัตุภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รายงานดังภาพ

/
4

        วันพฤหัสบดีที่ 1๒ มกราคม 2566  ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)ได้เข้ารับชมการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิตัลหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์ ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ” จำนวน ๓ ท่าน ดังนี้ นางสาวสุดารัตน์ ตอพรหม ตำแหน่งครูผู้ช่วย นางพีรพรรณ บุญเพลิงโชติพันธ์  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย และ นางสาวอุไรวรรณ  พรามจร  ตำแหน่งครู ค.ศ. ๑

/
5

วันศุกร์ที่๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงของนักเรียนและมอบทุนการศึกษา

/
6

วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖  ผู่บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)

ได้เข้าร่วมกิจกรรม วันครู อำเภอบำเหน็จณรงค์  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐ )

/
7

วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) นำโดยนางปราณีต  ลีหัวสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบทุนจากกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ)ของภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้กับนักเรียนที่ได้รับทุน

/
8

วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)ต้อนรับบุคลากรคุณครูพีรพรรณ บุญเพลิงโชติพันธ์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ได้รับการบรรจุตำแหน่งใหม่ วิชาเอกคอมพิวเตอร์

/
หลักฐานอ้างอิง
          

 

       วันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2566 นางปราณีต  ลีหัวสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) พร้อมด้วย  นางสาวอิศราลักษณ์ ทวีผล ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าอบรมออนไลน์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O NET)  ปีการศึกษา 2565 รายงานดังภาพ


          

โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราชเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน


          

        วันพุธที่ 11 มกราคม 2566  นางปราณีต  ลีหัวสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) พร้อมด้วย นางสาวอุไรวรรณ  พรามจร ตำแหน่งครู ค.ศ. ๑ ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ณ ห้องประชุมจัตุภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รายงานดังภาพ


          

        วันพฤหัสบดีที่ 1๒ มกราคม 2566  ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)ได้เข้ารับชมการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิตัลหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์ ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ” จำนวน ๓ ท่าน ดังนี้ นางสาวสุดารัตน์ ตอพรหม ตำแหน่งครูผู้ช่วย นางพีรพรรณ บุญเพลิงโชติพันธ์  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย และ นางสาวอุไรวรรณ  พรามจร  ตำแหน่งครู ค.ศ. ๑


          

วันศุกร์ที่๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงของนักเรียนและมอบทุนการศึกษา


          

วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖  ผู่บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)

ได้เข้าร่วมกิจกรรม วันครู อำเภอบำเหน็จณรงค์  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐ )


          

วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) นำโดยนางปราณีต  ลีหัวสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบทุนจากกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ)ของภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้กับนักเรียนที่ได้รับทุน


          

วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)ต้อนรับบุคลากรคุณครูพีรพรรณ บุญเพลิงโชติพันธ์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ได้รับการบรรจุตำแหน่งใหม่ วิชาเอกคอมพิวเตอร์