แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านซับยาง
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ต้อนรับครูบรรจุใหม่

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ

กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67

/
หลักฐานอ้างอิง
          

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ต้อนรับครูบรรจุใหม่

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ

กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67