แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โรวเรียนบ้านหนองตะครอง นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือง/ระดับชาติ "กิจกรรมการเเข่งขันการจักสานไม้ไผ่ ป.๔-๖" ณ โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ ๒๕ ทั้งนี้ ข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาได้ดำเนินการศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพในศตวรรษที่ ๒๑ การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

/
2

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง ดำเนินการมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กลุ่มต่อเนื่อ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ จำนวน ๒๙ ราย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

/
3

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง นำข้าราชการครู จำนวน ๒ ราย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบติการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. กำหนด ณ ห้องประชุมจัตุภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖

/
4

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง ร่วมกับชุมชนบ้านหนองตะครอง จัดกิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเเสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ตรงตามคำขวัญ " รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี"

/
5

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๒๘ ราย เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ค่ายลูกเสือพี.เอส.เเคมป์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยการเดินทางครั้งนี้มีคณะครูผู้ควบคุม จำนวน ๗ ราย การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามวัตถุประสงค์ของแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

/
หลักฐานอ้างอิง
          

โรวเรียนบ้านหนองตะครอง นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือง/ระดับชาติ "กิจกรรมการเเข่งขันการจักสานไม้ไผ่ ป.๔-๖" ณ โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ ๒๕ ทั้งนี้ ข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาได้ดำเนินการศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพในศตวรรษที่ ๒๑ การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


          

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง ดำเนินการมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กลุ่มต่อเนื่อ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ จำนวน ๒๙ ราย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา


          

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง นำข้าราชการครู จำนวน ๒ ราย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบติการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. กำหนด ณ ห้องประชุมจัตุภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖


          

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง ร่วมกับชุมชนบ้านหนองตะครอง จัดกิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเเสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ตรงตามคำขวัญ " รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี"


          

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๒๘ ราย เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ค่ายลูกเสือพี.เอส.เเคมป์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยการเดินทางครั้งนี้มีคณะครูผู้ควบคุม จำนวน ๗ ราย การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามวัตถุประสงค์ของแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน