แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนปากจาบวิทยา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

     วันที่ 16 มกราคม 2566 โรงเรียนปากจาบวิทยา นำโดย นางสถาพร วัชรชัยสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปากจาบวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 ปี พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

/
2

     วันที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนปากจาบวิทยา นำโดย นางสถาพร วัชรชัยสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปากจาบวิทยา ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้กับนักเรียนโรงเรียนปากจาบวิทยา การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในชุมชนให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี

/
หลักฐานอ้างอิง
          

     วันที่ 16 มกราคม 2566 โรงเรียนปากจาบวิทยา นำโดย นางสถาพร วัชรชัยสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปากจาบวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 ปี พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)


          

     วันที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนปากจาบวิทยา นำโดย นางสถาพร วัชรชัยสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปากจาบวิทยา ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้กับนักเรียนโรงเรียนปากจาบวิทยา การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในชุมชนให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี