แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ได้จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2566” ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก นายไกรสร ชาติชนะ รองฯ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และท่านพระครูประโชติวีรวงศ์ ดร. รองเจ้าคณะอำเภอบำเหน็จณรงค์ เจ้าอาวาสวัดโคกหินตั้ง มาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ และมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์

/
2

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 นายธีรวัฒน์ น้อยวงษ์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ได้มอบของขวัญเนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2566 แด่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีความเจริญก้าวหน้า ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ได้จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2566” ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก นายไกรสร ชาติชนะ รองฯ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และท่านพระครูประโชติวีรวงศ์ ดร. รองเจ้าคณะอำเภอบำเหน็จณรงค์ เจ้าอาวาสวัดโคกหินตั้ง มาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ และมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์


          

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 นายธีรวัฒน์ น้อยวงษ์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ได้มอบของขวัญเนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2566 แด่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีความเจริญก้าวหน้า ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ