แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

เมื่อวันที่  13  มกราคม  2566  โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร  พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้นำชุมชน  ผู้ปกครอง  คณะครู  และนักเรียน  จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2566 

/
2

วันที่  16  มกราคม  2566  นายไสว  ประทุมวงษ์  พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร  ได้ร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67  ณ  หอประชุมบ้านเพชรวันครูฯ

/
3

เมื่อวันที่  19 มกราคม  2566  โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคารได้จัดกิจกรรมมอบทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่นักเรียน  จำนวน  87  ทุน  เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  และลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษาและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้มากขึ้น

/
หลักฐานอ้างอิง
          

เมื่อวันที่  13  มกราคม  2566  โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร  พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้นำชุมชน  ผู้ปกครอง  คณะครู  และนักเรียน  จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2566 


          

วันที่  16  มกราคม  2566  นายไสว  ประทุมวงษ์  พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร  ได้ร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67  ณ  หอประชุมบ้านเพชรวันครูฯ


          

เมื่อวันที่  19 มกราคม  2566  โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคารได้จัดกิจกรรมมอบทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่นักเรียน  จำนวน  87  ทุน  เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  และลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษาและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้มากขึ้น