แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

๑.ในวันอาทิตย์​ ที่​ ๘​ มกราคม​ พ.ศ.​ ๒๕๖๖​ เวลา​ ๐๙.๓๐ ​ น.​ นายวัชระ​ แก้วเพชร​ ผู้อำนวยการ​โรงเรียน​ชุมชน​ชวน​วิทยา​ และคณะ ได้ให้การต้อนรับ​คณะกรรมการ​การตรวจสอบข้อมูลอาคารเรียนและลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อตรวจสอบข้อมูลอาคารเรียน​ เอกสารประกอบการพิจารณา​ และลงพื้นที่ภาคสนาม​ ในการประกอบการขอสร้างอาคารเรียน

๒.โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ได้รับจัดสรรงบประมาณการซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน แบบ สปช.๒/๒๘ โดยเปลี่ยนจากหลังคากระเบื้องเป็นหลังคาเมทัลชีท  ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓.โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ได้ดำเนินการขออนุมัติใช้เงินรายได้ของสถานศึกษาจากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๖  เพื่อมาดำเนินการซ่อมแซมฝ้าอาคารเรียนที่อยู่ด้านนอกอาคาร  โดยได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

/
2

๑. กิจกรรมงานประจำปีเจ้าพ่อพระฤทธิฤาชัย ประจำปี  ๒๕๖๖

๒. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา

๓. ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ จัดโดยเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์

๔. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาวันครู ปี ๒๕๖๖

๕. กิจกรรมพิธีระลึกถึงคุณบูรพาจารย์ เนื่องในวันครู  ปี ๒๕๖๖

๖. กิจกรรมมอบทุนการศึกษานักเรียนยากจนพิเศษ  ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕

๗. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

/
3

๑. กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ระดับประถมศึกษา ชั้น ป.๑ - ป.๓

๒. กิจกรรมการสอนเสริมในการเตรียมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ( O-NET)

๓. กิจกรรมงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ ๗๐  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

/
4

๑. การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ ณ. ห้องประชุมจัตุภูมิ โดยโรงเรียนชุมชนชวนวิทยาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ๒ ท่าน คือ  นางริณนารัตน์  นามวิจิตร  และนางจุราภรณ์  เถียนหนู 

๒. งานวันครู ในวันจันทร์ ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ขึ้น โดยในภาคเช้า ภาคบ่ายและในภาคเย็นคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

/
หลักฐานอ้างอิง
          

๑.ในวันอาทิตย์​ ที่​ ๘​ มกราคม​ พ.ศ.​ ๒๕๖๖​ เวลา​ ๐๙.๓๐ ​ น.​ นายวัชระ​ แก้วเพชร​ ผู้อำนวยการ​โรงเรียน​ชุมชน​ชวน​วิทยา​ และคณะ ได้ให้การต้อนรับ​คณะกรรมการ​การตรวจสอบข้อมูลอาคารเรียนและลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อตรวจสอบข้อมูลอาคารเรียน​ เอกสารประกอบการพิจารณา​ และลงพื้นที่ภาคสนาม​ ในการประกอบการขอสร้างอาคารเรียน

๒.โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ได้รับจัดสรรงบประมาณการซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน แบบ สปช.๒/๒๘ โดยเปลี่ยนจากหลังคากระเบื้องเป็นหลังคาเมทัลชีท  ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓.โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ได้ดำเนินการขออนุมัติใช้เงินรายได้ของสถานศึกษาจากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๖  เพื่อมาดำเนินการซ่อมแซมฝ้าอาคารเรียนที่อยู่ด้านนอกอาคาร  โดยได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว


          

๑. กิจกรรมงานประจำปีเจ้าพ่อพระฤทธิฤาชัย ประจำปี  ๒๕๖๖

๒. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา

๓. ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ จัดโดยเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์

๔. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาวันครู ปี ๒๕๖๖

๕. กิจกรรมพิธีระลึกถึงคุณบูรพาจารย์ เนื่องในวันครู  ปี ๒๕๖๖

๖. กิจกรรมมอบทุนการศึกษานักเรียนยากจนพิเศษ  ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕

๗. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖


          

๑. กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ระดับประถมศึกษา ชั้น ป.๑ - ป.๓

๒. กิจกรรมการสอนเสริมในการเตรียมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ( O-NET)

๓. กิจกรรมงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ ๗๐  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕


          

๑. การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ ณ. ห้องประชุมจัตุภูมิ โดยโรงเรียนชุมชนชวนวิทยาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ๒ ท่าน คือ  นางริณนารัตน์  นามวิจิตร  และนางจุราภรณ์  เถียนหนู 

๒. งานวันครู ในวันจันทร์ ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ขึ้น โดยในภาคเช้า ภาคบ่ายและในภาคเย็นคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐