แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (IRC) งานบริหารทั่วไป

/
2

แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (IRC) งานบริหารงานบุคคล

/
3

แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (IRC) งานบริหารงบประมาณ

/
4

แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (IRC) งานวิชาการ

/
5

แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (IRC) งานนโยบาย

/
หลักฐานอ้างอิง
          

แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (IRC) งานบริหารทั่วไป


          

แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (IRC) งานบริหารงานบุคคล


          

แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (IRC) งานบริหารงบประมาณ


          

แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (IRC) งานวิชาการ


          

แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (IRC) งานนโยบาย