แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

ร่วมคัดค้าน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  ฉบับ ผ่านสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 

 

/
2

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๖

/
3

กิจกรรมวันครู  ครั้งที่ 67

/
4

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ - เนตรนารี ปีการศึกษา 2565

/
5

โครงการยิ้มสดใสเด็กบำเหน็จฟันดี  (โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์)

/
6

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ครั้งที่  1 / 2566

/
7

ร่วมสืบสานวัฒนธรรม  งานประจำปีปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลอง    และบุญประเพณีก่อเจดีย์ข้าวเปลือก  (งานบุญเดือนสาม)

/
หลักฐานอ้างอิง
          

ร่วมคัดค้าน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  ฉบับ ผ่านสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 

 


          

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๖


          

กิจกรรมวันครู  ครั้งที่ 67


          

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ - เนตรนารี ปีการศึกษา 2565


          

โครงการยิ้มสดใสเด็กบำเหน็จฟันดี  (โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์)


          

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ครั้งที่  1 / 2566


          

ร่วมสืบสานวัฒนธรรม  งานประจำปีปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลอง    และบุญประเพณีก่อเจดีย์ข้าวเปลือก  (งานบุญเดือนสาม)