แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านตาล
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2566

/
2

- ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง

/
3

- กิจกรรมวันครู ปีการศึกษา 2566

/
4

- กิจกรรมมอบทุนการศึกษานักเรียนทุนเสมอภาค จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

/
หลักฐานอ้างอิง
          

- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2566


          

- ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง


          

- กิจกรรมวันครู ปีการศึกษา 2566


          

- กิจกรรมมอบทุนการศึกษานักเรียนทุนเสมอภาค จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕