แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนวังกะอาม
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โรงเรียนวังกะอาม จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๖ (ผู้ใหญ่ใจดี ดี  นายประธีป ประทุมเกษ  นายกสมาคมคนพิการรู้รักษามัคคี และทีมงาน นายสุริยา  ชานุภาส ได้นำของขวัญ ของรางวัล มามอบให้เด็ก )

/
หลักฐานอ้างอิง
          

โรงเรียนวังกะอาม จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๖ (ผู้ใหญ่ใจดี ดี  นายประธีป ประทุมเกษ  นายกสมาคมคนพิการรู้รักษามัคคี และทีมงาน นายสุริยา  ชานุภาส ได้นำของขวัญ ของรางวัล มามอบให้เด็ก )