แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ

        เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566 นายประวิทย์  อาชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนอง
อีหล่อ คณะครู นักเรียน ร่วมกับชุมชนบ้านหนองอีหล่อและบ้านหนองคร้อ จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรม มีความกล้าแสดงออก กระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการครบ ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ภายในงานมีการแสดง ของเด็กๆมีการตอบคำถามและเล่นเกมส์ต่าง ๆ อีกมากมาย

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ

        เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566 นายประวิทย์  อาชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนอง
อีหล่อ คณะครู นักเรียน ร่วมกับชุมชนบ้านหนองอีหล่อและบ้านหนองคร้อ จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรม มีความกล้าแสดงออก กระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการครบ ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ภายในงานมีการแสดง ของเด็กๆมีการตอบคำถามและเล่นเกมส์ต่าง ๆ อีกมากมาย