แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

การประชุม ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566

/
2

รายงานผลการพัฒนาครูด้วยกระบวนการ Active Learning

เรื่อง  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ช่วงชั้นที่ ๑ – ช่วงชั้นที่ ๒

วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)

โดย วิทยากร ศน.สุกัญญา  ประทุมวงศ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต ๓

/
หลักฐานอ้างอิง
          

การประชุม ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566


          

รายงานผลการพัฒนาครูด้วยกระบวนการ Active Learning

เรื่อง  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ช่วงชั้นที่ ๑ – ช่วงชั้นที่ ๒

วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)

โดย วิทยากร ศน.สุกัญญา  ประทุมวงศ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต ๓