แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนหนองกกสามัคคี
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนหนองกกสามัคคี จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  2566 โดยมีนายวินชัย สุจา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกกสามัคคี และนายประทีป  แถมจำรัส ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี ซึ่งในงานมีการแสดงของนักเรียน การแจกของขวัญวันเด็กแก่นักเรียน 

/
2

วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566  นายวินชัย  สุจา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกกสามัคคี
นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองกกสามัคคี ร่วมกันจัดเตรียมพื้นที่และปลูกต้นไม้ พืชผักสวนครัว                       เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในจังหวัด ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว ณ บริเวณพื้นที่ภายในโรงเรียนหนองกกสามัคคี

/
3

 โรงเรียนหนองกกสามัคคี นำโดย นายวินชัย  สุจา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยโรงเรียนหนองกกสามัคคี และคณะครู ได้คำเนินการคัดกรองนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนตามที่เงื่อนไขของกสศ.กำหนด แล้วได้ทำพิธีมอบทุนเสมอภาค แก่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 12 ทุน โดยเป็นทุนละ 2,000 บาท จำนวน 3 ทุนและทุนละ 1,500 บาท         จำนวน 9 ทุน 

/
4

วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2566 โรงเรียนหนองกกสามัคคี  จัดกิจกรรมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และถวายพระพร              สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนหนองกกสามัคคี จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  2566 โดยมีนายวินชัย สุจา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกกสามัคคี และนายประทีป  แถมจำรัส ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี ซึ่งในงานมีการแสดงของนักเรียน การแจกของขวัญวันเด็กแก่นักเรียน 


          

วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566  นายวินชัย  สุจา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกกสามัคคี
นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองกกสามัคคี ร่วมกันจัดเตรียมพื้นที่และปลูกต้นไม้ พืชผักสวนครัว                       เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในจังหวัด ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว ณ บริเวณพื้นที่ภายในโรงเรียนหนองกกสามัคคี


          

 โรงเรียนหนองกกสามัคคี นำโดย นายวินชัย  สุจา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยโรงเรียนหนองกกสามัคคี และคณะครู ได้คำเนินการคัดกรองนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนตามที่เงื่อนไขของกสศ.กำหนด แล้วได้ทำพิธีมอบทุนเสมอภาค แก่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 12 ทุน โดยเป็นทุนละ 2,000 บาท จำนวน 3 ทุนและทุนละ 1,500 บาท         จำนวน 9 ทุน 


          

วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2566 โรงเรียนหนองกกสามัคคี  จัดกิจกรรมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และถวายพระพร              สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา