แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันศุกร์ที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566  ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีนายสุวิทย์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม และอ่านสารวันเด็กแห่งชาติจากนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้มอบคำขวัญวันเด็กปีนี้คือ “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” อีกทั้งมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนและชาวบ้านร่วมบริจาคสิ่งของ เพื่อมอบเป็นของขวัญ ของรางวัลให้กับนักเรียน และร่วมชมการแสดงของนักเรียน

/
2

วันพุธที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566  นายสุวิทย์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา เป็นประธานประชุมผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 3/2565 และเป็นประธานมอบทุนการศึกษากองทุนเสมอภาคให้กับผู้ปกครองและนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 จำนวน 12 ทุน ประกอบด้วย ระดับชั้นอนุบาล จำนวน 1 คน คนละ 2,000 บาท และระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 11 คน คนละ 1,500 บาท 

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันศุกร์ที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566  ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีนายสุวิทย์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม และอ่านสารวันเด็กแห่งชาติจากนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้มอบคำขวัญวันเด็กปีนี้คือ “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” อีกทั้งมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนและชาวบ้านร่วมบริจาคสิ่งของ เพื่อมอบเป็นของขวัญ ของรางวัลให้กับนักเรียน และร่วมชมการแสดงของนักเรียน


          

วันพุธที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566  นายสุวิทย์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา เป็นประธานประชุมผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 3/2565 และเป็นประธานมอบทุนการศึกษากองทุนเสมอภาคให้กับผู้ปกครองและนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 จำนวน 12 ทุน ประกอบด้วย ระดับชั้นอนุบาล จำนวน 1 คน คนละ 2,000 บาท และระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 11 คน คนละ 1,500 บาท