แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนหัวสระวิทยา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

มอบทุน กสศ. ภาคเรียนที่ 2/2565

/
2

กิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

/
หลักฐานอ้างอิง
          

มอบทุน กสศ. ภาคเรียนที่ 2/2565


          

กิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖