แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

- กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

/
2

- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2566

/
3

- กิจกรรมวันครู พ.ศ.2566

/
4

- กิจกรรมมอบทุนการศึกษานักเรียนทุนเสมอภาค จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

/
5

- กิจกรรมเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดร ประจำปี ๒๕๖๖

/
6

- กิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและฟันนักเรียน จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวทะเล

/
หลักฐานอ้างอิง
          

- กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕


          

- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2566


          

- กิจกรรมวันครู พ.ศ.2566


          

- กิจกรรมมอบทุนการศึกษานักเรียนทุนเสมอภาค จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕


          

- กิจกรรมเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดร ประจำปี ๒๕๖๖


          

- กิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและฟันนักเรียน จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวทะเล