แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านหนองดง
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

      วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านหนองดง อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ นำโดยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูบุคลกรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 พร้อมมอบโต๊ะรับแขกพร้อมพรม จากบริษัท พี.แอล.เอ็ม เอนเนอร์จี้ จำกัด และมอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 6 ทุน

พร้อมขนมจากผู้ใหญ่ใจดี

/
2

   วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านหนองดง อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ นำโดยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลกรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

/
หลักฐานอ้างอิง
          

      วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านหนองดง อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ นำโดยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูบุคลกรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 พร้อมมอบโต๊ะรับแขกพร้อมพรม จากบริษัท พี.แอล.เอ็ม เอนเนอร์จี้ จำกัด และมอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 6 ทุน

พร้อมขนมจากผู้ใหญ่ใจดี


          

   วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านหนองดง อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ นำโดยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลกรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)